Collaborazioni

Ciao Ragaz

2000
image

Andrea Mingardi

Gianni Morandi e Andrea Mingardi duettano in questa particolarissima versione di "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", in dialetto bolognese

FAT MANDER DA TO' MAMA A TOR DAL LAT

Mè a turnarò in znòc da tè, l'etra la nè brisa la nè gninta par mè.
Ora che al sò ca iò scaiè con tè, ritornerò in znòc' in znòc' là da tè.

Mingardi:Fàt mandèr da tò mama a tòr dal lat.
Insieme: Fàt mandèr da tò mama a tòr dal lat.
Morandi: A iò da dirèt un quèl sèri ca riguèrda nuèter.
Mingardi: Tò vesta fora dala scòla insamm ad un' èter.
Insieme: Tò vesta fora dala scòla insamm ad un' èter.
Morandi: Con la man int la man pasègeva con tè
- con tè pasègeva oh-

Mingardi: Se, a voi par mè al tò caràzzi.
Morandi: Se , at vòi piò ban che la mi vetta.

Mingardi:Di bès at darò soura al man mi amor,
dantr i tu uc' che par mè i an zighè.
Morandi:Me a voi zarchèr al pardòun ma dabòun,
at darò di bès in vatta al man dau vòlt.

Mingardi:Tè di a cal còs che me a san gelòus, e se al vadd in zir al pècc vulùntir.

Morandi:Fàt mandèr da tò mama a tòr dal lat.
Insieme:Fàt mandèr da tò mama a tòr dal lat.
Morandi:Dai ven zà, sendi amore a iò bisàggn ed tè.
- ed tè. Ven zà...-
Mingardi:Se, a voi par mè al tò caràzzi.Se, at vòi piò ban che la mi vetta.
Insieme:Se, a voi par mè al tò caràzzi.Mè, at vòi piò ban che la mi vetta.
Insieme:Mè a turnarò in znòc' da tè, l'etra la nè brisa la nè gninta par mè.
Ora che al so ca iò scaiè con tè, ritornerò in znòc' in znòc' là da tè.
Morandi:Tè di a cal còs che me a san gelòus, che mè a sàn un dur e al pècc' ed sicur.
Mingardi:Fàt mandèr da tò mama a tòr dal lat.
Insieme:Fàt mandèr da tò mama a tòr dal lat.
Mingardi:Dai ven zà, sendi amore a iò bisàggn ed tè.
Morandi: a iò bisàggn ed tè
Mingardi:a iò bisàggn anche a mè.

Morandi:Mè a turnarò in znòc' da tè,
Mingardi: l'etra la nè brisa la nè gninta par mè.
Morandi:Mè at voi piò ban che la mi vetta...
Mingardi:.in znòc' là da tè.
Morandi:Se, a voi par mè al tò caràzzi..............
Mingardi: a iò scaiè incòsa.
Mingardi:Se, at voi piò ban che la mi vetta........
Morandi: ora che al so, ora che al so.
Mingardi:Se, a voi par mè al tò carezzi............
Morandi:.di bès at darò.
Mingardi:Se, at voi piò ban che la mi vetta .......
Morandi: dantr ai tu uc' chi an zighe'
Insieme:Se, a voi par mè al tò caràzzi...,,,,,,,,,,,,,,, Mingardi:a voi al pàrdòun... Insieme: ma dabòurn. Insieme:Se, at voi piò ban che la mi vetta....in znòc', in znòc', in znòc' là da tè.

Finale parlato
Morandi:Scusa Andrea ma di quale ragazza parlavi te?
Mingardi: Ma di Luisa, terzo piano, bionda ,occhi azzurri.
Morandi:Ma...... è la mia ragazza quella.
Mingardi:Ma sei sicuro?
Morandi: Boh.